Psykoterapian määrittelyä

  

1. Psykoterapia on terveydenhuollon tärkeä hoito- ja kuntoutusmuoto Suomessa. Psykoterapia on ammatillista toimintaa, jota ohjaavat asiakas- ja potilastyötä koskevat lait, asetukset ja ammattikäytännöt sekä eettiset periaatteet. Sosiaalí- ja terveyspalvelujen valvontavirasto VALVIRA myöntää psykoterapeuttiammattinimikkeen ja valvoo toimintaa. Psykoterapiaa tehdään yhteiskunnan useilla eri sektoreilla. 

2. Psykoterapia on vuorovaikutuksellinen hoito- ja kuntoutusmuoto. Tavoitteena on psykoterapian keinoin auttaa ihmisiä, joilla on mielenterveyden häiriötä tai psyykkisiä ongelmia.Häiriön tai ongelman ilmenemismuoto voi olla psyykkisen ohella ruumiillinen taisosiaalinen. Psykoterapian tarkoituksena on poistaa ja lievittää näitä häiriöitä ja ongelmiaja niiden aiheuttamaa kärsimystä sekä lisätä itsetuntemusta ja edesauttaa työ- ja toimintakyvyn lisääntymistä ja itsenäistä selviytymistä. 

3. Psykoterapian tulee perustua psykologiseen teoreettiseen tietämykseen, joka on riittävästitutkittua ja käytännölliseen näyttöön perustuvaa. Psykoterapian tutkimus ja käytäntöjenkehittäminen on jatkuvaa. Teoreettisia viitekehyksiä ovat mm. psykoanalyyttiset, käyttäytymistieteelliset ja kognitiiviset terapiat sekä perhe- ja ryhmäterapiatja näistä viitekehyksistä johdetut menetelmät ja sovellukset.