ERILAISIA PSYKOTERAPIAN SUUNTAUKSIA

 

Erilaisia psykoterapian teoreettisia viitekehyksiä

 

 

Hypnoterapia on hypnoositilaa hyödyntävää psykoterapiaa. Hypnoositilaa voidaan pitää muuntuneen tietoisuuden tilana, joka poikkeaa tavanomaisesta valvetilasta, mutta ei ole myöskään unta. Tässä keskittymis- rentoustilassa pystytään saavuttamaan suggestioiden eli vaikutuskehoitusten sekä mielikuvatyöskentelyn keinoin monia terapeuttisia tavoitteita paremmin kuin tavanomaisessa valvetilassa. Hypnoositila mahdollistaa tavanomaista paremman yhteyden myös ihmisen tiedostamattomaan puoleen ja tahattomasti säädeltyihin elintoimintoihin. Siksi se tarjoaa tehokkaita keinoja sekä psyykkisten että psykosomaattisten vaivojen hoidossa. www.hypnoosi.net/index.html

 

EMDR-terapia (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) on alunperin traumapsykoterapiamuoto, jonka käyttöalue on tutkimuksen ja kehitystyön myötä laajentunut monenlaisiin psyykkisiin vaivoihin, joille on ominaista jonkinlainen emotionaalinen jumittuneisuus (masennus, jännitys- ja paniikkioireet, pakko-oireet jne.). Nopeat edestakaiset silmänliikkeet aktivoivat aivojen tunnealueita purkamaan, käsittelemään ja jäsentämään lukkiintuneita ja traumaattisen kokemuksen pirstomia muistoja, emootioita ja kehotuntemuksia.

Silmänliikkeiden lisäksi/ tilalla prosessoinnissa voidaan käyttää kuulo- ja/ tai tuntoaistia. http://www.emdr.fi/


 

Kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT) on psykoterapiamuoto, joka perustuu mm. oppimis-  kognitiivisen ja sosiaalipsykologian teoriaan ja tutkimukseen. Terapiassa painotetaan yksilön vuorovaikutusta ympäristönsä kanssa nykyhetkessä ja siinä tarkastellaan asiakkaan käyttäytymistä eri tilanteissa hänen pyrkiessään ratkaisemaan ongelmiaan. Terapian tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan sellaisia elämäntaitoja ja uusia käyttäytymismuotoja, jotka lisäävät hänen elämänlaatuaan ja kykyään selviytyä nykytilanteessa. Satojen tieteellisten tutkimusten mukaan KKT-menetelmät ovat osoittautuneet erityisen tehokkaiksi esim. seuraavilla alueilla: ahdistuneisuus-, pelko- ja masennusongelmat, syömis- ja unihäiriöt, oppimisvaikeudet, seksuaaliset ja muut parisuhdeongelmat, huono itseluottamus, väärinkäyttöongelmat, skitsofrenia, rajatilahäiriöt, erityyppiset stressiongelmat ja yleiseen terveyteen liittyvät ongelmat sekä lapsuuteen ja kehitysvammaisuuteen liittyvät häiriöt. http://www.kakkt.fi/

 

Kognitiivinen psykoterapiassa tutkitaan hyvinvointia rajoittavia, epätarkoituksenmukaisia ajatustapoja ja niiden yhteyksiä ongelmallisiinkokemuksiin, tunteisiin ja toimintatapoihin. Näiden ajattelutottumusten tunnistamisen ja muuttamisen ohella kognitiivisessa psykoterapiassa kehitetään ongelmanratkaisutaitoja ja selviytymiskeinoja. Kognitiivinen psykoterapia on yleensä yksilöterapiaa, mutta se voi olla myös ryhmä-, pari tai perheterapiaa. Se voi olla kestoltaan lyhyttä (10-20 kertaa) tai pitkää (vuosi tai enemmän).  http://www.kognitiivinenpsykoterapia.org/

 

Kognitiivis-analyyttisen psykoterapian (KAT) tavoitteena on potilaan psyykkisten oireiden ja ongelmien helpottuminen lisääntyneen itseymmärryksen, vaihtoehtojen huomaamisen ja uusien, joustavampien toiminta-tapojen kehittymisen myötä. KAT:n teoriatausta nousee psykoanalyyttisestä objektisuhdeteoriasta, jossa ihmisen toimintaa hahmotetaan vastavuoroisena toisten kanssa. Toinen tausta on kognitiivinen psykologia, jossa on kehitelty ihmisen toimintatapojen kuvaamisen tapoja. http://www.katyhdistys.fi/ 

Kognitiivisessa ryhmäpsykoterapiassa hyödynnetään ryhmäprosessia sekä kognitiivis-bahavioraaleja ja toiminnallisia menetelmiä suhteessa kunkin osanottajan yksilöllisiin tavoitteisiin. Ryhmäprosessissa on tavoitteena  tutkia yksilön ja ryhmän välistä  vuorovaikutusta ja siinä syntyviä ajatuksia, tunteita ja mielikuvia. Ryhmäprosessi aktivoi myös elämänkulkuun liittyviä varhaisempia ei-sanallisia  sisäistetyjä vuorovaikutusmuistoja, joihin liittyviä epätarkoituksenmukaisia ajatuksia ja toimintapoja voidaan työstää ryhmässä välittömästi "tässä ja nyt".

 

Kriisi- ja traumapsykoterapia on psykoterapeuttinen toimintamuoto, jossa pyritään estämään psyykkisten haittavaikutusten syntyminen voimakkaan kriisin tai trauman jälkeen tai poistamaan jo syntyneet elämää haittaavat psyykkiset häiriötekijät. Hoidettava kriisi tai trauma voi olla akuutti tai se on voinut syntyä jopa kymmeniä vuosia sitten, mutta elämää rajoittaviksi ja häiritseviksi psyykkiset vaikeudet tulevat vasta nyt. Kriisi- ja traumapsykoterapia voi olla kestoltaan lyhyt- tai pitkäkestoista. http://www.traumaterapiakeskus.com/

 

Psykoanalyysi on psykoanalyyttisen psykoterapian intensiivisin muoto. Psykoanalyysissa pyritään siihen, että potilaan tiedostamattomat pyrkimykset tulevat tietoisiksi, jolloin myös potilaan itseymmärrys lisääntyy. Analyysitilanteessa potilas kertoo sisäistä tarinaansa analyytikolleen läheisessä
vuorovaikutussuhteessa. http://www.therapeia-saatio.fi/

 

Psykoanalyyttinen psykoterapia on psykoanalyyttiseen teoriaan perustuvaa psyykkisten vaikeuksien tutkimista ja hoitoa. Psykoterapeuttisessa yhteistyössä pyritään ymmärtämään sisäisiä vaikeuksia ja niiden kehitystä ja edistämään psyykkisen työskentelyn kykyä. Keskeinen osa terapiaa on vuorovaikutussuhteiden ja omien kokemusten tutkiminen yhdessä terapeutin kanssa. Tavoitteena on lisätä kykyä tunnistaa, ymmärtää ja käsitellä omia tunteita, sisäisiä ristiriitoja ja ongelmia. Näin itsetuntemus lisääntyy ja sisäinen muuttuminen tulee mahdolliseksi. Päämäärät voivat myös olla tiettyihin ongelma-alueisiin keskittyviä. http://www.therapeia-saatio.fi/

 

Psykodynaamisen yksilöterapian päämääränä on tutkia,selvitellä ja hoitaa psyykkisiä vaikeuksia huomioiden yksilön kehitys, ihmissuhteet ja elämänkokemukset.Terapiaprosessin tavoitteena on vastavuoroisessa suhteessa yhdessä terapeutin kanssa ymmärtää aikaisempien kokemusten, sisäisten
ristiriitojen ja nykyisten ongelmien välisiä yhteyksiä. Hoidollisena pyrkimyksenä on löytää ja saada lisää keinoja oman elämän hallintaan ja ongelmien ja vaikeuksien käsittelyyn sekä sitä kautta vapauttaa sisäisiä voimavaroja myönteiseen kasvuun ja kehitykseen. Hoidon tavoitteet sisältävät mm. itsetuntemuksen vahvistumisen, ahdistuneisuuden vähenemisen, pettymysten sietokyvyn lisääntymisen, selviytymiskeinojen parantumisen ja vuorovaikutustaitojen kehittymisen. www.jyu.fi/psychology/psykoterapiaklinikka

 

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on konkreettinen  ja myönteinen tapa kohdata ja hoitaa inhimillisen elämän ongelmia ja pulmatilanteita. Työskentely perustuu asiakkaan omiin tavoitteisiin ja tulevaisuuden toiveisiin ja ennen kaikkea tavoitteiden saavuttamiseen johtavien keinojen löytämiseen yhdessä asiakkaan kanssa. Keinot ovat selviytymiseen tarvittavia uusia ajattelumalleja, näkökulmia ja taitoja. Terapiaprosessissa korostuvat eri ratkaisuvaihtoehdot ja mahdollisuudet, toiveikkuus ja asiakkaan aiempien kokemusten ja voimavarojen hyödyntäminen sekä luovuus. Onnistuminen ja eteneminen tehdään näkyväksi ja sitä vahvistetaan verkostojen  yhteistyön ja kannustuksen avulla.  www.ratkes.fi  

Ryhmäanalyyttinen psykoterapia on psykoanalyyttiseen, systeemiseen ja sosiologiseen teoriaan perustuvaa ryhmäpsykoterapiaa. Ryhmässä on 6-8 jäsentä ja ohjaaja, jonka tehtävänä on vahvistaa ryhmän kykyä muutokseen. Ryhmässä jokainen jäsen voi kehittyä taitavaksi omien toimintamalliensa ja tiedostamattomien prosessiensa ymmärtäjäksi. Ryhmä alkaa edustamaan jokaiselle jäsenelleen maailmaa pienoiskoossa, mikä mahdollistaa omien selviytymiskeinojen tutkimisen ja kehittämisen. Vähitellen tämä uusi ymmärrys mahdollistaa vastuun ottamisen omista toimista ja ratkaisujen löytämisen niihin ongelmiin, jotka olivat ryhmään tulon syynä. http://www.ryhmaanalyysi.fi/ 

Systeeminen pari- ja perheterapia on ammatillinen hoitomuoto, jossa pyrkimyksenä on ymmärtää ja hoitaa parisuhteen tai perheen häiriöitä ja ongelmia tarkastelemalla parisuhteen tai perheen sisäistä vuorovaikutusjärjestelmää. Tavoitteena on löytää ymmärrystä omalle ja/tai toisen perheenjäsenen käyttäytymiselle ja hakea muutosta lukkiutuneeseen vuorovaikutustilanteeseen perheen sisäistä hyvinvointia edistävästi. Terapiamuotona pari-/ perheterapia soveltuu paitsi mielenterveysongelmien hoitoon myöskin muihin parisuhteen tai perheen elämänkaaren kriisitilanteisiin. http://www.perheterapia.sci.fi/